Motto:

Zdrowie nie jest wszystkim ale bez zdrowia wszystko jest niczym - Ks. Jan Twardowski

Misja Szpitala:

Kształcić i Leczyć na najwyższym poziomie

Biuro Obslugi Pacjenta

Od poniedziałku do Piątku / 7:00 - 14:30 / tel. 32 370-45-31

 

Strategia Szpitala

Strategia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

na lata 2008 – 2011

Misja

Misją Szpitala jest zapewniać wysokiej jakości świadczenia zdrowotne mieszkańcom miasta i regionu z zastosowaniem wysokospecjalistycznych procedur medycznych.

Umożliwiać zdobycie najwyższych kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych kadrom medycznym.

LECZYĆ I KSZTAŁCIĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE”

Główne cele strategiczne

  1. Uzyskanie stabilności finansowej Szpitala jest podstawowym priorytetem w krótko i długoterminowej perspektywie. Służyć temu będą działania takie jak:

  • zahamowanie wzrostu zobowiązań oraz zbilansowanie przychodów z kosztami bez amortyzacji,

  • obniżenie kosztów administracyjnych i działalności pomocniczej,

  • dostosowanie zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb Szpitala związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

  1. Dostosowanie swoich jednostek organizacyjnych do wymogów, jakim mają odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.31 poz.158).

    Stopień zawansowania w realizacji programu dostosowania obejmuje kompletną dokumentację projektową oraz zezwolenie na budowę na rozbudowę i przebudowę budynku nr A4 dla funkcji:
    i nazwę Oddział Int. Opieki Medycznej – taki u nas nie istnieje zamienić na Oddział Anestezjologii i Intenstywnej Terapii