Depozyt ubraniowy dla pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu, w którym przechowywana jest odzież znajduje się przy Głównej Izbie Przyjęć – jest to pomieszczenie w suterenie Szpitala.

Rzeczy pozostawione w depozycie ubraniowym, pacjenci lub ich rodziny odbierać mogą:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,

 • w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 15.00

Ubranie wydawane jest na podstawie pokwitowania, które pacjent otrzymuje przy przyjęciu do Szpitala. Pokwitowanie winno być uzupełnione o odpowiedni wpis z oddziału, na którym chory przebywa.

Ubrania pozostawione w depozycie ubraniowym wydawane są pacjentowi na podstawie ww. pokwitowania. Wydawane są również rodzinie pacjenta lub osobie przez niego upoważnionej za okazaniem dokumentu tożsamości osoby odbierającej.

 

Depozyt wartościowych rzeczy pacjentów

 

 

 

Zarządzenie Nr 4/2006

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1

im. Prof. Stanisława Szyszko

Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

z dnia 07.04.2006r.

w sprawie : depozytu wartościowych rzeczy pacjentów

Na podstawie § 10 ust.5 Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko ŚAM w Katowicach oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2005 r w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 145, poz.1220)

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

 1. Przy przyjęciu do Szpitala oddziałowa lub pielęgniarka zmianowa informuje pacjenta, że ma prawo na czas pobytu w Szpitalu przechowywać wartościowe rzeczy w depozycie Szpitala.

 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

a) rzeczy – oznacza to wartościowe rzeczy , a w szczególności : pieniądze, biżuteria, zegarek, klucze, dokumenty : w tym dowód osobisty , paszport, karty bankomatowe

b) oddziałowa – oznacza to pielęgniarkę oddziałową Głównej Izby Przyjęć lub pielęgniarkę oddziałową Izby Przyjęć Klinik Pediatrycznych lub pielęgniarkę oddziałową Izby Przyjęć Kliniki Perinatologii i Ginekologii

c) pielęgniarka zmianowa – oznacza to wyznaczoną przez oddziałową pielęgniarkę zmianową w Głównej Izbie Przyjęć lub Izby Przyjęć Klinik Pediatrycznych lub Izby Przyjęć Kliniki Perinatologii i Ginekologii, która ma klucze do kasety

d) Izba – oznacza to Główną Izbę Przyjęć, Izbę Przyjęć Klinik Pediatrycznych lub Izbę Przyjęć Kliniki Perinatologii i Ginekologii

 

§ 2

 1. Książkę depozytów, według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do zarządzenia, prowadzi i przechowuje pod zamknięciem oddziałowa.

 2. Książka depozytów, składa się z kart depozytowych i ich kopii, będących drukami ścisłego zarachowania.

§ 3

1. Zeszyt depozytów, według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do zarządzenia, prowadzi i przechowuje pod zamknięciem pielęgniarka zmianowa.

2. Zeszyt depozytów składa się z kart i ich kopii będącymi drukami ścisłego zarachowania

 1. Pielęgniarka zmianowa po zakończeniu zmiany w raporcie pielęgniarskim odnotowuje przekazanie przyjętych depozytów z podaniem nr kart a pielęgniarka zmianowa przyjmująca dyżur potwierdza przejęcie depozytu.

§ 4

 1. W przypadku oddania przez pacjenta rzeczy do depozytu oddziałowa wypełnia kartę depozytową i po złożeniu podpisu przez pacjenta wydaje pacjentowi oryginał karty depozytowej.

 2. Oddziałowa pakuje rzeczy do koperty, którą zakleja i ostemplowuje pieczęcią Izby, oznacza numerem zgodnym z numerem karty depozytowej i przekazuje za pokwitowaniem na kopii do Kasy Szpitala.

§ 5

 1. Rzeczy oddane do depozytu przechowuje się w szafie pancernej znajdującej się w Kasie

Szpitala.

2 Kasjerka Kasy Szpitala przyjmuje ( i wydaje) rzeczy w depozyt od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 przerwa od 1100 do 1200 po telefonicznym uzgodnieniu ( nr telefonu 165 ).

§ 6

 1. W przypadku, gdy pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do rozumienia znaczenia informacji oddziałowa wraz z innym pracownikiem Szpitala (pielęgniarką, lekarzem, salową, noszowym) niezwłocznie spisuje rzeczy na karcie depozytowej. Kartę depozytową podpisuje oddziałowa i pracownik Szpitala. Oddziałowa przekazuje depozyt zgodnie z § 4 ust. 2.

2. Niezwłocznie po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, zawiadamia się pacjenta o przekazaniu rzeczy w depozyt. Jeżeli pacjent chce nadal przechowywać rzeczy w depozycie, to składa podpis na karcie depozytowej ( i kopii) wraz z aktualną datą otrzymując oryginał karty depozytowej.

3. W przypadku trwania okoliczności, o których mowa w ust. 1, przez okres dłuższy niż 24 godziny od czasu przyjęcia pacjenta do Szpitala, oddziałowa informuje o złożeniu rzeczy do depozytu osoby, o których mowa w § 8 ust.1

4. Po upływie 24 godzin od przyjęcia pacjenta, w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, Oddziałowa zasięga informacji o stanie pacjenta w oddziale, do którego został przyjęty pacjent.

§ 7

 1. W niedziele i święta, w dni wolne od pracy oraz w razie nieobecności oddziałowej pielęgniarka zmianowa sporządza spis rzeczy na karcie w zeszycie depozytów oraz przyjmuje je w depozyt wydając pacjentowi za pokwitowaniem oryginał karty.

 2. Pielęgniarka zmianowa przechowuje rzeczy w kasecie i niezwłocznie wydaje oddziałowej po stawieniu się jej w Szpitalu. Oddziałowa przyjmuje depozyt w sposób określony w § 4 wydając pacjentowi kartę depozytową.

 3. W przypadku, o którym mowa w § 6, pielęgniarka zmianowa wraz z innym pracownikiem Szpitala niezwłocznie spisuje rzeczy na karcie w zeszycie depozytów stosując odpowiednio § 4

 4. Rzeczy przechowywane przez pielęgniarkę zmianową wydaje się osobom, których mowa w § 8 ust.1, za pokwitowaniem odbioru opatrzonym własnoręcznym podpisem i datą na oryginale karty. Pokwitowanie odbioru pielęgniarka zmianowa przekazuje oddziałowej.

§ 8

 1. Rzeczy przechowywane w depozycie mogą być wydawane pacjentowi, jego małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu pacjenta, a także innym osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta, na podstawie okazanego oryginału karty depozytowej, podpisanego na odwrocie przez pielęgniarkę oddziałową z oddziału, na którym przebywa pacjent.

 2. Rzeczy przechowywane w depozycie wydaje osobom, o których mowa w ust. 1, kasjerka Szpitala w dniach i godzinach określonych w § 5 ust. 2 za pokwitowaniem odbioru opatrzonym własnoręcznym podpisem i datą na oryginale karty depozytowej. Pokwitowanie odbioru pozostaje w kasie Szpitala.

§ 9

Do postępowania z nieodebranymi depozytami stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego o nieodpłatnym przechowywaniu rzeczy.

§ 10

Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszym Zarządzeniu czynię odpowiedzialnymi: Pielęgniarki Oddziałowe Izb Przyjęć.

§ 11

Do nadzoru nad realizacją zapisów Zarządzenia zobowiązuję Przełożoną Pielęgniarek Szpitala.

§ 12

1. W Izbach oraz na Oddziałach umieszcza się w miejscach widocznych tablice o treści „Pacjent ma prawo przechowywać wartościowe rzeczy w depozycie Szpitala”.

2. Za wykonanie postanowień ust. 1 czynię odpowiedzialnym Kierownika Sekcji Gospodarczej.