Misji Szpitala:Leczyć i kształcić na najwyższym poziomie

Motto: ” Zdrowie nie jest wszystkim, ale bez zdrowia wszystko jest niczym” ksiądz Jan Twardowski.

 

W 1948r. została powołana do życia Akademia Lekarska w Rokitnicy Bytomskiej bez zaplecza klinicznego, zmusiło to ówczesne władze uczelni do bardzo pilnego jej przygotowania. Bazę uczelni zorganizowano na terenie Rokitnicy, a przede wszystkim na terenie miasta Zabrza w Szpitalach Miejskich i ubezpieczeniowych.

Dzięki usilnym staraniom władz uczelni Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.01.1950 r. na bazie Szpitala, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu przy

ul.3-go Maja, powołano pierwszy Państwowy Szpital Kliniczny w ramach którego powołano do życia następujące Kliniki:

 

 • Klinikę Chorób Wewnętrznych
 • Klinikę Chirurgii,
 • Klinikę Chorób Oczu,
 • Klinikę Chirurgii Stomatologicznej,
 • Klinikę Neurologii
 • Laboratorium
 • Zakład Radiologii
 • Anatomii Patologicznej.

 

W następnych latach w skład Państwowego Szpitala Klinicznego w Zabrzu weszła Klinika Ftyzjatrii w Zabrzu Biskupicach oraz Szpital Miejski przy ul. Curie-Skłodowskiej.

Ponieważ stworzono olbrzymi Szpital Kliniczny z jednostkami zlokalizowanymi w różnych częściach miasta, bardzo trudny do sprawnego administrowania, władze uczelni w porozumieniu z Ministrem Zdrowia z końcem 1954 r. dokonały decentralizacji Państwowego Szpitala Klinicznego w Zabrzu, tworząc trzy Szpitale Kliniczne :

 • Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1 przy ul. 3-go Maja 13-15 wraz z Kliniką Pediatryczną przy ul. 3-go maja 63
 • Państwowy Szpital Kliniczny Nr 2 przy ul. Curie-Skłodowskiej wraz z Kliniką Ginekologiczno – Położniczą przy Placu Traugutta
 • Państwowy Szpital Kliniczny Nr 3 w Zabrzu Biskupicach z Kliniką Ftyzjatrii.

 

Lata siedemdziesiąte to rozwój Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Zabrzu. W roku 1970 w skład struktur Szpitala włączono Klinikę Ginekologii przy Placu Traugutta oraz utworzono Klinikę Alergologii, Chorób Wewnętrznych i Zawodowych oraz zakłady stomatologii.

W 1979 r. z inicjatywy Pani Prof.dr hab.n.med. Bożeny Hager-Małeckiej – ówczesnej posłanki do sejmu, rozpoczęto budowę nowoczesnego pawilonu Pediatrii na terenie Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1, Szpital oddano do użytku w grudniu 1985 r .

Zlokalizowano w nim Klinikę Hematologii, Chirurgii Dziecięcej, Szpital Dzienny, Pracownię Rehabilitacji i 16 Specjalistycznych Poradni Dziecięcych.

W 1984 r. otwarto w Szpitalu Klinikę Urologii .

Duża zmiana nastąpiła w roku 1986 gdzie z Szpitala Klinicznego Nr 1 na podstawie Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 1986 r. powołano Szpital Kliniczny Nr 2 – Śląskie Centrum Pediatrii. ( z pawilonu Pediatrii ).

W 1986 r. Śląska Akademia Medyczna zawarła porozumienie z Zabrzańskim Gwarectwem Węglowym, na mocy którego Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1 świadczył usługi lecznicze dla górnictwa dzięki temu porozumieniu Szpital uzyskał pomoc finansową w przeprowadzeniu remontu klinik. Remont zakończono w 1987 r., który w znaczny sposób poprawił komfort pracy kadry medycznej oraz poprawił warunki pobytu pacjentów w klinikach .

W latach 1991-92 przeprowadzono kolejne zmiany organizacyjne w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 i Szpitalu Klinicznym Nr 2, zlikwidowano formalnie obie jednostki łącząc je w jedną całość, a mianowicie Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu .

W latach 1992 uruchomiono Oddział Dializoterapii oraz otwarto w Szpitalu Pracownię Tomografii Komputerowej – tak bardzo potrzebną Szpitalowi W roku 1994 otwarto Studium Programów i Metodyki Nauczania Medycyny Rodzinnej.

Z inicjatywy Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach powstał Oddział Endokrynologii dla dorosłych wypełniając pewną lukę w rynku usług medycznych, przekształcony następnie w Klinikę Endokrynologii.

Świadczenia medyczne realizowane w Szpitalu są przede wszystkim w oparciu o lekarzy będących nauczycielami akademickimi oraz przy pomocy szeregu pracowni diagnostycznych wykorzystywanych w równej mierze dla procesu leczenia i prac naukowo-badawczych. Nie można rozdzielić zależności jakie zachodzą pomiędzy Slaskim Uniwersytetem Medycznym a Szpitalami Klinicznymi i tak w roku 2002 organem założycielskim i nadzorczym Szpitala na mocy ustawy z dnia 19.07.2001r.o zakładach opieki zdrowotnych i ustawy o szkolnictwie wyższym stała się Śląski Uniwersytet Medyczny, od tego roku Szpital nosi nazwę Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Obecnie w Szpitalu funkcjonuje 11 Klinik w tym 26 oddzialow i 4 Zakłady