Nazwa Oddziału

Oddział Nefrologii Dzieci z  Pododdziałem Dializoterapii

 

Ordynator Oddziału

Dr n.med. Aurelia Morawiec-Knysak

 

Ordynator Pododdziału Dializoterapii

Prof. dr hab. n. med. Maria Szczepańska

 

Pielęgniarka Oddziałowa

Mgr Joanna Sirko

32/37 04 286

 

Numery telefonów:

Sekretariat Ordynatora

 

 

32/37 04 283 (sekretariat kliniki)

Dyżurka Lekarska Nefrologii

32/37 04 287

 

Dyżurka lekarska Dializoterapii

 

32/37 04 305

Dyżurka Pielęgniarek

 

32/37 04 290

Charakterystyka Oddziału

Oddziały Nefrologii Dziecięcej i Dializoterapii Dzieci w Zabrzu działają na bazie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Diagnostyka  i leczenie chorób nerek i układu moczowego prowadzone są w ramach następujących jednostek organizacyjnych:

  • Oddział Nefrologii Dziecięcej,
  • Pododdział Dializoterapii Dzieci,
  • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci,
  • Pracownia ultrasonografii.

oraz (we współpracy z zespołami lekarskimi    n/w samodzielnych jednostek):

  • Oddział Intensywnej Terapii Dzieci, Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
  • Oddział Hematoonkologii Dziecięcej,
  • Oddział Patologii Noworodka
  • Oddział Chirurgii Dzieci.

Personel lekarski Oddziału Nefrologii i P/Oddziału Dializoterapii Dzieci oraz Poradni Nefrologicznej stanowi 7 specjalistów nefrologii w tym 6 specjalistów nefrologii Dziecięcej oraz   4 specjalistów pediatrii  (2 spośród nich               w trakcie specjalizacji z nefrologii dziecięcej). Pracę wspomagają także lekarze rezydenci          w trakcie specjalizacji z pediatrii i nefrologii dziecięcej. Pielęgniarki naszego oddziału posiadają specjalizację pielęgniarską                     z nefrologii. 

 

 

Zadania Oddziału

Oddział Nefrologii Dziecięcej obejmuje 15 łóżek szpitalnych. We współpracy z Przykliniczną Poradnią Nefrologiczną zajmuje się pełnoprofilową diagnostyką   i leczeniem chorób nerek i układu moczowego, w szczególności:

  • pierwotnych i wtórnych glomerulopatii
  • zakażeń układu moczowego
  • wad układu moczowego
  • nadciśnienia tętniczego
  • pierwotnych i wtórnych tubulopatii
  • kamicy nerkowej i stanów metabolicznej predyspozycji                     do rozwoju kamicy nerkowej
  • renoprotekcją w przewlekłej chorobie nerek
  •  

Opis szczegółowy:

– diagnostyka i leczenie idiopatycznego zespołu nerczycowego,

– diagnostyka i leczenie innych pierwotnych    i wrodzonych glomerulopatii wieku dziecięcego,

– diagnostyka i leczenie wtórnych glomerulopatii, włącznie z biopsją gruboigłową nerek.

– diagnostyka i leczenie ostrych zakażeń układu moczowego z zajęciem / bez  zajęcia nerek

– diagnostyka i leczenie nawrotowych zakażeń układu moczowego i przewlekłego cewkowo-śródmiąższowego bakteryjnego zapalenia nerek,

– diagnostyka i leczenie cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek o etiologii nieinfekcyjnej,

– diagnostyka i leczenie pierwotnych                   i wtórnych tubulopatii,

– diagnostyka i leczenie zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej        (w przebiegu chorób nerek oraz o charakterze pierwotnym),

– diagnostyka i leczenie kamicy i wapnicy nerek

– diagnostyka i leczenie schorzeń torbielowatych nerek,

– diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, z całodobowym ABPM.

– diagnostyka wad wrodzonych układu moczowego,

– diagnostyka i leczenie moczenia nocnego        i innych zaburzeń oddawania moczu,

– diagnostyka i leczenie neurogennej                i nieneurogennej dysfunkcji pęcherza moczowego,

– diagnostyka i leczenie zachowawcze pacjentów z przewlekłą chorobą nerek /stadium 1-4/

– diagnostyka i leczenie zachowawcze ostrego uszkodzenia nerek,

– kwalifikacja i przygotowanie dzieci                z przewlekłą chorobą nerek w stadium 4-5 do przewlekłego leczenia nerkozastępczego (w tym do wyprzedzającego przeszczepu  nerki),

– Diagnostyka i leczenie zespołu hemolityczno-mocznicowego typowego            i atypowego. 

 

 

 

W oddziale istnieje dostęp do:

–        całodobowego laboratorium szpitalnego

–        całodobowej diagnostyki ultrasonograficznej

–        całodobowej pracowni tomografii komputerowej

–        całodobowej pracowni rezonansu magnetycznego

–        wykonania gastroskopii, fiberoskopii, kolonoskopii, badania pH-metrycznego,

–        wykonania EEG

–        wyżej wymienione badania diagnostyczne są możliwe do wykonania w znieczuleniu ogólnym.

W oddziale jest ponadto możliwość konsultacji pacjentów w zakresie licznych specjalizacji,          w tym : anestezjologii (całodobowo), chirurgii (całodobowo), neurologii, hemato-onkologii, endokrynologii, gastrologii, immunologii, laryngologii, kardiologii, dermatologii oraz alergologii.

 

Dializoterapia

 

P/Oddział Dializoterapii Dzieci zapewnia możliwość leczenia nerkozastępczego dla dzieci z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek         z terenu województwa śląskiego (populacja około 4 mln mieszkańców). Opieką obejmujemy noworodki od 1 doby życia, aż do ukończenia 18. roku życia.

Dostępne metody terapii to hemodializa, hemofiltarcja, hemodiafiltracja, dializa otrzewnowa i plazmafereza.

Opis szczegółowy:

– prowadzenie przewlekłego leczenia nerkozastępczego metodą powtarzanych hemodializ,

– prowadzenie przewlekłego leczenia nerkozastępczego metodą ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej    automatycznej dializy otrzewnowej,

– przygotowanie pacjentów poddawanych przewlekłemu leczeniu nerkozastępczemu    do procedury transplantacji nerki,

– leczenie dzieci z ostrym uszkodzeniem nerek z wykorzystaniem hemodializy / hemodiafiltracji,

– leczenie dzieci z ostrym uszkodzeniem nerek z wykorzystaniem dializy otrzewnowej (w tym automatycznej dializy otrzewnowej),

– leczenie nerkozastępcze (hemodializa, hemodiafiltracja, dializa otrzewnowa)               u pacjentów pediatrycznych z niewydolnością wielonarządową (we współpracy z Kliniką Intensywnej Terapii           i Kliniką Patologii Noworodka),

– leczenie nerkozastępcze u dzieci                       z zespołem lizy guza i inną ostrą niewydolnością nerek w przebiegu chorób nowotworowych (we współpracy z Kliniką Hematologii i Onkologii)

– leczenie zatruć u dzieci z wykorzystaniem hemodializy / hemodiafiltracji,

– leczenie powikłań dializy otrzewnowej,

– leczenie powikłań hemodializy

 

Działalność dydaktyczna

  • W Oddziale Nefrologii i w P/Oddziale Dializoterapii Dzieci prowadzone są ćwiczenia, seminaria, wykłady z zakresu pediatrii ze studentami IV, V i VI roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, SUM w Katowicach na kierunku lekarskim         i lekarsko-dentystycznym
  • egzaminy praktyczne studentów VI roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, SUM w Katowicach, egzaminy praktyczne
    i teoretyczne lekarzy do specjalizacji         z pediatrii w Województwie Śląskim. Od 20.03.2013 roku jestem członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej           w dziedzinie Pediatria.
  • końcowe egzaminy z zakresu pediatrii lekarzy stomatologii Wydziału Lekarskiego
    z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym     w Zabrzu, SUM w Katowicach,

·         szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie specjalizacji z pediatrii oraz nefrologii.

  • egzaminy testowe dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
  • wykłady w ramach kursów doskonalenia zawodowego dla lekarzy pediatrów, przygotowujących się do specjalizacji      z pediatrii
  • wykłady i szkolenia dla pielęgniarskiego personelu medycznego autorstwo lub współautorstwo rozdziałów podręczników dla studentów i/lub dla lekarzy.

Od sierpnia 2009r Ośrodek posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji       w zakresie nefrologii a od 2015r – do prowadzenia nefrologii dziecięcej.

Główne kierunki badań naukowych

Aktualnie główna działalność naukowa skupia się wokół badań nad problemami nefrologii dziecięcej, ze szczególnym uwzględnieniem kłębuszkowego zapalenia nerek, przewlekłej choroby nerek i leczenia nerkozastępczego oraz chorób rzadkich           i ultrarzadkich w nefrologii dziecięcej.