Nazwa Oddziału

 

Oddział Patologii Noworodka

 

Ordynator Oddziału

Prof. dr hab. n. med.

Urszula Godula-Stuglik

 

Pielęgniarka Oddziałowa

Anna Adamek

32/37 04 386

Numery telefonów:

Sekretariat

 

32/ 37 04 279;    32 /37 04 280

 

Dyżurka Lekarska

32/37 04 291;  32/37 04 293

 

Dyżurka Pielęgniarek

 

32/37 04 262

Charakterystyka Oddziału

Oddział posiada 24 łóżka  

 Liczba kadry: 3pracowników naukowych,        3 lekarzy oraz 13 lekarzy rezydentów,                     32 pielęgniarki

– liczba miesięcznie hospitalizowanych

pacjentów: 30

 

Zadania oddziału

Leczenie: zakażeń wewnątrzmacicznych, sepsy, zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia kości, mnogich wad rozwojowych  genetycznie uwarunkowanych zaburzeniami metabolizmu, skrajnego wcześniactwa, zespołu zaburzeń oddychania, zespołu aspiracji smółki, przetrwały przewód tętniczy, retinopatii wcześniaków, ostrej niewydolności nerek, wrodzonych wad układu oddechowego, przewodu pokarmowego, wymagające szybkiej interwencji chirurgicznej, dysplazji oskrzelowo-płucnej i inne.

 

Oddział wykonuje badania:

Laboratoryjnej, mikrobiologiczne, immunologiczne, obrazowe (TK, RM, USG, RTG),

 

Przeprowadzane są następujące zabiegi:

intubacja dotchawicza, kaniulacja naczyń, punkcje lędźwiowe, nakłucie komór mózgu, odbarczenie odmy opłucnowej, transfuzja wymienna i inne

 

W oddziale  realizowane są prace naukowo-badawcze przez doktorantów pn.  „Ocena stężeń adiponektyny, waspiny i apeniny 12 w surowicy krwi                                 u noworodków eutroficznych donoszonych, zdrowych i chorych”,

„ Grelinemia i rezystynemia                                          u noworodków zdrowych i chorych                            o różnym stopniu dojrzałości”,

Realizacja pracy statutowej pn. Presepsyna jako diagnostyczny                                     i prognostyczny biomarker zakażeń                           u noworodków”.

 

– oddział prowadzi także działalność dydaktyczną: studenci IV roku na kierunku lekarskim  oraz I i II rok na kierunku ratownictwo medyczne

 

Oddział dysponuje nowoczesnymi inkubatorami, respiratorami, pompami infuzyjnymi, lampami do fototerapii, USG, przyłóżkowym aparatem RTG, kardiomonitorami i inne.