OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 13-15 zatrudni

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Zakres zadań:
• prowadzenie postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
• przygotowywanie projektów umów przetargowych,
• współpraca z innymi działami Szpitala w zakresie zamówień publicznych,
• sporządzanie zestawień i analiz w zakresie prowadzonych postępowań.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
• wykształcenie wyższe lub średnie,
• min. dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przetargowych,
• praktyczna znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych,
• znajomości środowiska MS Windows z pakietem Office (w szczególności Excel),
• samodzielności, odpowiedzialności oraz dokładności,
• dobra organizacji pracy i dbałości o wysoką jakość wykonywanej pracy,
• komunikatywności oraz umiejętności analitycznego myślenia,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• znajomość specyfiki zamówień publicznych w branży medycznej (szpitale) będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Życiorys uzupełniony w zakresie informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:
a) w postaci elektronicznej:
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bjankowski@szpital.zabrze.pl
lub dodatkowe informacje pod nr telefonu (32 3704509)

Termin składania dokumentów: do 30.11. 2020 r.
Inne informacje:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13-15, 41-800Zabrze. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje wraz z następującą klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
—–
Specjalista ds. Rozliczeń Usług Medycznych
Zakres zadań:
• obsługa Portalu Świadczeniodawcy
• przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej z NFZ
• współpraca z innymi działami Szpitala w zakresie rozliczeń usług medycznych
• sporządzanie zestawień i analiz w zakresie rozliczeń z NFZ
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
• wykształcenie wyższe lub średnie,
• min. dwuletnie doświadczenie zawodowe
• znajomości środowiska MS Windows z pakietem Office (w szczególności Excel),
• samodzielności, odpowiedzialności oraz dokładności,
• dobra organizacji pracy i dbałości o wysoką jakość wykonywanej pracy,
• komunikatywności oraz umiejętności analitycznego myślenia,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• znajomość specyfiki rozliczeń usług medycznych będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Życiorys uzupełniony w zakresie informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:
a) w postaci elektronicznej:
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bjankowski@szpital.zabrze.pl
lub dodatkowe informacje pod nr telefonu (32 3704509)

Termin składania dokumentów: do 30.11. 2020 r.
Inne informacje:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13-15, 41-800Zabrze. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje wraz z następującą klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
—–
Specjalista ds. Kosztów i Analiz
Wymagania:
• wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne, finansowe,
• minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe,
• obsługa pakietu MS Office (głównie excel),
• doświadczenie w zakresie księgowości ( mile widziane),
• doświadczenie w sporządzaniu analiz i wszelkiego rodzaju prognoz ekonomicznych,
• znajomość zasad rachunkowości, przepisów ustawy o rachunku kosztów,
• bieżąca analiza ponoszonych kosztów, wydatków oraz uzyskiwanych przychodów,
• kontrola bieżącej sytuacji ekonomicznej placówki,
• opracowywanie analiz finansowych, prognozowanie, konstruowanie planów i budżetów cząstkowych,
• tworzenie planu finansowego,
• sporządzanie wszelkiego rodzaju kalkulacji,
• systematyczny monitoring wykonania zawartych umów,
• wycena kosztów rzeczywistych wykonywanych procedur medycznych,
• odpowiedzialność, dokładność, sumienność,
• bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność właściwego ustalania priorytetów,
• wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne,
• umiejętności komunikacyjne,
• wysoka kultura osobista,
• umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Życiorys uzupełniony w zakresie informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:
a) w postaci elektronicznej:
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bjankowski@szpital.zabrze.pl
lub dodatkowe informacje pod nr telefonu (32 3704509)

Termin składania dokumentów: do 30.11. 2020 r.
Inne informacje:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13-15, 41-800Zabrze. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje wraz z następującą klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
—–
Kierownik Działu Informatyki
Zakres zadań:
1. Koordynacja i nadzór pracy podległych pracowników.
2. Nadzór oraz aktywny udział w pracach nad dokumentacją zarządczą, finansową
i techniczną.
3. Sporządzanie odpowiednich planów zakupów inwestycyjnych w zakresie zadań związanych z realizacją celów i zadań Szpitala.
4. Opiniowanie wniosków o zakup sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych.
5. Określanie niezbędnych zasobów dla funkcjonowania Szpitala zgodnie
z zatwierdzonym planem, terminami i celami jakościowymi.
6. Tworzenie specyfikacji wymagań oraz definiowanie opisu przedmiotu zamówienia.
7. Opracowywanie i wycena rozwiązań informatycznych.
8. Prowadzenie prac związanych z realizacją i rozliczaniem umów na utrzymanie systemów informatycznych Szpitala.
9. Współpraca merytoryczna z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala w procesie informatyzacji Szpitala.
10. Utrzymanie zgodności z przyjętymi w Szpitalu standardami.
11. Wsparcie i udział w procesie wdrażania nowych rozwiązań w zakresie systemów IT.
12. Wsparcie i nadzór nad infrastrukturą i siecią teleinformatyczną.
13. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów IT i danych.
14. Audyt zabezpieczeń systemów informatycznych oraz danych gromadzonych.
15. Monitorowanie zmian środowiska w tym pojawianie się nowych zagrożeń.
16. Prawidłowa konfiguracja mechanizmów kontroli dostępów do systemów i aplikacji
w szczególności punktów dostępu do sieci zewnętrznej.
17. Prowadzenie dokumentacji systemowej.
18. Współpraca przy tworzeniu planu oraz wykonywaniu kopii zapasowych i kopii bezpieczeństwa.
19. Organizacja i zarządzanie zasobami lokalnej sieci komputerowej.
20. Zapewnienie odpowiednich mechanizmów w celu utrzymania ciągłości działania systemów informatycznych, baz danych i aplikacji.
21. Konserwacja sieci teleinformatycznej.
22. Administrowanie serwerami: WWW, poczty elektronicznej, serwerami plików, serwisem wydruków.
23. Zabezpieczenie zewnętrznego dostępu do zasobów informatycznych Szpitala.
24. Wykonywanie prac związanych z drobnymi naprawami sprzętu komputerowego.
25. administrowanie oraz zgłaszanie awarii systemów informatycznych na terenie Szpitala.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. Co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
2. Wykształcenie wyższe.
3. Doświadczenie zawodowe w obszarze informatyki, w zakresie kierowania i zarządzania działem IT.
4. Komunikatywność.
5. Umiejętność pracy w zespole.
6. Dobra organizacja pracy.
7. Znajomość systemu ochrony zdrowia.
8. Znajomość systemu informacji w ochronie zdrowia.
9. Znajomość przepisów prawa dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
10. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych w ochronie zdrowia.
11. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
12. Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań i delegowania obowiązków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Życiorys uzupełniony w zakresie informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:
a) w postaci elektronicznej:
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bjankowski@szpital.zabrze.pl
lub dodatkowe informacje pod nr telefonu (32 3704509)

Termin składania dokumentów: do 30.11. 2020 r.
Inne informacje:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13-15, 41-800Zabrze. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje wraz z następującą klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
—–
Specjalista do Działu Informatyki
Zakres zadań:
• Pomoc użytkownikom, jako pierwsza linia wsparcia (helpdesk), w szczególności:
a. Utrzymanie medycznych systemów informatycznych szpitala (HIS, LIS, PACS/RIS)
b. Identyfikowanie wymagań dotyczących medycznych systemów informatycznych wynikających ze zmian przepisów prawa
c. Przyjmowanie oraz obsługa zgłoszeń serwisowych (telefon/email)
d. Monitorowanie środowiska i reagowanie na awarie.
• Przygotowywanie, sprawozdawanie, analizowanie okresowych sprawozdań
• Rozwój i utrzymanie infrastruktury oraz systemów użytkowników końcowych.
• Nadawanie uprawnień na podstawie zweryfikowanych wniosków w systemach informatycznych szpitala.
• Współpraca z zewnętrznymi Wykonawcami na etapie analizy, prac
• Monitorowanie bieżących trendów i potrzeb związanych z utrzymaniem infrastruktury
• Wykonywanie prac związanych z drobnymi naprawami sprzętu komputerowego,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
• Wykształcenie wyższe lub średnie,
• Umiejętność/praktyka administrowania stacjami roboczymi Windows 7/8/10.
• Umiejętność/praktyka diagnozowania oraz rozwiązywania problemów użytkowników w sposób zdalny oraz przez telefon.
• Komunikatywność.
• Umiejętność pracy w zespole.
pożądane:
• Co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
• Znajomość systemu ochrony zdrowia- ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji w obszarze ochrony zdrowi;.
• Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o udzielenie zmówienia publicznego;
• Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
• Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań
• Cechy takie jak: sumienność i zaangażowanie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Życiorys uzupełniony w zakresie informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:
a) w postaci elektronicznej:
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bjankowski@szpital.zabrze.pl
lub dodatkowe informacje pod nr telefonu (32 3704509)

Termin składania dokumentów: do 30.11. 2020 r.
Inne informacje:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13-15, 41-800Zabrze. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje wraz z następującą klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
—–

Pielęgniarki na oddziałach dla dorosłych, oddziałach pediatrycznych oraz izbach przyjęć.

Zatrudnienie: w ramach umów o pracę jak również w ramach umów cywilnoprawnych
Wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia w zależności od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.
Wymagania obligatoryjne: aktualne prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej, umiejętność pracy z komputerem, mile widziane dodatkowe kwalifikacje i specjalizacje.

Kontakt: Naczelna Pielęgniarka tel.: 32 3704314; mail: eharazim@szpital.zabrze.pl
lub Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych tel.: 32 3704509; mail:bjankowski@szpital.zabrze.pl