I N F O R M A C J A D L A P A C J E N T A

Szczegółowe informacje dotyczące placówek medycznych, w których pacjenci

mogą leczyć się w ramach szybkiej terapii onkologicznej znajdziecie Państwo

w serwisach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia

http://pakietonkologiczny.gov.pl/

http://www.nfz-katowice.pl/

Pierwszym krokiem do diagnostyki i leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej [POZ], który przeprowadzi dokładny wywiad, oceni dolegliwości pacjenta i w razie potrzeby zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeśli na tej podstawie stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa. W tym celu lekarz POZ wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydać także lekarz specjalista w poradni specjalistycznej [AOS] w przypadku podejrzenia lub rozpoznania nowotworu  złośliwego u pacjenta, którego leczy. Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeżeli w wyniku hospitalizacji [nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową] zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać również pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. W ich przypadku kartę będzie wystawiał lekarz prowadzący leczenie w szpitalu. Dzięki temu przechodzą płynnie do nowego systemu.

Etapy diagnostyki wstępnej i pogłębionej

W przypadku wystawienia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza posiadającego uprawnienia do wystawiania karty informujemy, że dalsza diagnostyka wstępna i pogłębiona w ramach krótkiej ścieżki onkologicznej, będzie odbywała się w następujących poradniach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej                       tel. (32) 37 04 553

Poradnia Urologiczna                                                   tel. (32) 37 04 561

Diagnostyczna Poradnia Chorób Płuc                     tel. (32) 37 32 263

Poradnia Hematologii i Onkologii Dziecięcej        tel. (32) 37 04 334

REJESTRACJA do powyższych Poradni odbywa się od poniedziałku do piątku

w godzinach pracy poradni

Leczenie onkologiczne

Leczenie onkologiczne w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM odbywa się
w następujących Oddziałach:

 • Torakochirurgicznym,
 • Urologicznym,
 • Pulmonologicznym
 • Hematologii i Onkologii Dziecięcej.

Radioterapia, chemioterapia, medycyna nuklearna – odbywa się częściowo w naszych oddziałach szpitalnych oraz – poprzez ścisłą współpracę – w Centrum Onkologii – Instytut, Oddział w Gliwicach, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym      im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach oraz innymi placówkami  ochrony zdrowia.

Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego – DILO

W karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego znajdują się rubryki, które uzupełniają właściwi lekarze na poszczególnych etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Dzięki temu informacje o pacjencie znajdują się w jednym miejscu. Są to m.in.:

 • wykaz badań diagnostycznych, które zostały wykonane pacjentowi,
 • diagnoza, a w przypadku rozpoznania nowotworowego, również informacja
  o stopniu zaawansowania choroby,
 • plan leczenia,
 • informacja o Poradni i lekarzy pierwszego kontaktu,

Karta jest własnością pacjenta. Dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do powrotu pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po zakończeniu leczenia. Świadczeniodawca [Szpital] ma obowiązek nieodpłatnie przekazać pacjentowi oryginał karty oraz przechowywać jej kopię.

Terminy udzielania świadczeń pacjentom z podejrzeniem nowotworu w ramach pakietu onkologicznego

Pacjent, który otrzyma kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, powinien zgłosić się do lekarza specjalisty. Od momentu gdy pacjent zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 7 tygodni.

W czasie pierwszych 4 tygodni:

 • pacjent oczekuje na wizytę u lekarza specjalisty – maksymalnie 2 tygodnie,
 • pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki wstępnej (na podstawie tych badań lekarz potwierdza lub wyklucza chorobę nowotworową u pacjenta).

W czasie kolejnych 3 tygodni:

 • pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki pogłębionej. Na ich podstawie lekarz określa stopień zaawansowania choroby.

Aby szybka terapia onkologiczna uwzględniała potrzeby związane ze specyfiką choroby danego pacjenta, przewidziano jeden dodatkowy tydzień na rozpoczęcie diagnostyki pogłębionej. Jest to czas na organizację przejścia pacjenta z jednej placówki ochrony zdrowia do drugiej, jeśli okaże się, że diagnostyka tego wymaga.

Główne zadania Konsylium

Kolejnym etapem w leczeniu pacjenta jest Konsylium lekarskie, którego zadaniem jest:

 • kwalifikacja pacjenta do leczenia zabiegowego, chemioterapii lub radioterapii,
 • ustalenie planu leczenia,
 • ustalenie rodzajów terapii, które będą stosowane,
 • wybór koordynatora leczenia.

Decyzje zespołu są oparte na opracowanych przez świadczeniodawcę sformalizowanych procedurach postępowania i organizacji udzielania świadczeń – zgodnie ze standardami postępowania diagnostyczno-terapeutycznego rekomendowanymi przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny.

Koordynator Pakietu Onkologicznego

Od początku 2015 roku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach działa Koordynator Pakietu Onkologicznego. Nadzoruje On proces leczenia pacjenta onkologicznego. Wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie pomagając mu komunikować się z lekarzami.

Koordynator udzieli informacji o terminie Konsylium i organizacji procesu leczenia   po ustaleniu harmonogramu leczenia na Konsylium (warunkiem przyjęcia pacjenta  na Konsylium jest wystawiona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawierająca informacje o przeprowadzonej diagnostyce).

Koordynator towarzyszy pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie pacjent (wraz z dokumentacją i zaleceniami) przechodzi pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli jego stan zdrowia się nie pogarsza i potwierdzają to wyniki badań,  pacjent – z programem opieki długofalowej – jest kierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie staje się jego lekarzem prowadzącym.

Nasz Szpital, w trosce o zapewnienie informacji, udostępnia numer telefonu Koordynatora Pakietu Onkologicznego oraz adres e-mail, na który mogą Państwo  kierować pytania dotyczące organizacji leczenia:

Przewodniczący Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapii Onkologicznej

dr hab. n. med. Mariusz Adamek

tel.  (32) 37 04 416

Koordynator Pakietu Onkologicznego

Barbara Jankowska

tel.  (32) 37 04 210

bjankowska@szpital.zabrze.pl

Budynek Dyrekcji Nr 33 pokój nr 21