Projekty realizowane przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach funduszy UE.

Szpital realizuje obecnie następujące projekty współfinansowane ze środków unijnych:

W dniu 10.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podpisał Umowę o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0195/20 projektu pn. „Nowoczesne wyposażenie SPSK NR 1 im. Prof. S. Szyszko SUM szansą na skuteczną walkę z COVID-19 oraz innymi chorobami” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

Projekt nr POIS.09.02.00-00-0058/16 „Przebudowa i nowoczesne wyposażenie Oddziału Urologicznego SPSK nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM szansą na skuteczną walkę z nowotworami układu moczowo-płciowego” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014 – 2020.

Projekt nr POWR.05.01.00-00-0034/17 „Zintegrowany system opieki medycznej obejmujący prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej diagnostyki chorób naczyń mózgowych wśród osób 40 do 65 lat” w ramach działania 5.1 Programy profilaktyczne, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Projekt nr RPSL.04.04.00-24-07B0/16-002 „Budowa instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji na bazie istniejącej kotłowni w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” w ramach działania 4.4. Wysokosprawna kogeneracja, Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Projekt nr POIS.09.02.00-00-0118/17 „Podniesienie standardów leczenia na oddziałach dedykowanych dzieciom w SPSK nr 1 Prof. S. Szyszko SUM w Katowicach poprzez ich przebudowę i wyposażenie” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014 – 2020.

W fazie utrzymania Szpital realizuje projekt:

Projekt nr 1166 pn. „Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynków SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy jakości powietrza na terenie powiatu miasta Zabrze” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr projektu RPSL.05.03.00-00-065/11-02.

Projekty zakończone – zrealizowane:

Projektu PL0361 „Dobra diagnoza – leczenie – życie” zrealizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004 – 2009.

Projekt „Rozwój innowacyjnej chirurgii poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko ŚUM – etap II” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 12.2 – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Projekt “Zakup aparatury obrazowej dla Szpitala Klinicznego nr 3 w Zabrzu w celu poprawy jakości lecznictwa wysokospecjalistycznego” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 12.2 – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.