Projekt nr POIS.09.02.00-00-0058/16 „Przebudowa i nowoczesne wyposażenie Oddziału Urologicznego SPSK nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM szansą na skuteczną walkę z nowotworami układu moczowo-płciowego” jest realizowany na terenie SPSK nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM, ul. 3-go Maja 13-15 Zabrze, w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014 – 2020 i dotyczy przebudowy oraz wyposażenia 20-łóżkowego Oddziału Urologicznego.

Realizacja projektu planowana jest w okresie od daty podpisania Umowy o dofinansowanie w dniu 17.10.2017 r. do dnia 30.06.2019 r.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7 747 150,00 zł.

Beneficjentowi zostanie udzielone dofinansowanie na realizacje projektu w wysokości 6 908 483,33 zł z czego 85% stanowić będą środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko a 15% stanowi dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia.

Cel ogólnym projektu.

Pośrednim celem jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego w województwie Śląskim, Małopolskim i Opolskim. Podjęcie szybkiej diagnostyki a następnie wdrożenie skutecznego leczenia pozwoli na zwiększenie szans pacjenta na całkowity powrót pacjenta do zdrowia lub co najmniej wydłużenia jego życia.

Cel bezpośredni projektu.

Celem bezpośrednim jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w obszarze onkologii urologicznej ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy poprzez wsparcie Oddziału Urologicznego SPSK nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM. Projekt pozwoli na zwiększenie skuteczności diagnostyki i leczenia w obszarze, będącym jednym z głównych problemów epidemiologicznych, tj. wysokiego poziomu zachorowań osób dorosłych na nowotwory. Podjęte działania pozwolą na wydłużenie życia leczonych i ich szybszy powrót do zdrowia, a tym samym kontynuacji pracy zawodowej. Jest to szczególnie istotne w kontekście starzenia się społeczeństwa, mającego wpływ na ilość dostępnych zasobów pracy i funkcjonowanie systemu zabezpieczeń społecznych. Skuteczność leczenia zależy od szybkiej diagnozy i zapewnienia natychmiastowego i odpowiednio ukierunkowanego leczenia. Modernizacja Oddziału i komórek współpracujących oraz zakup nowoczesnego sprzętu ułatwi zarówno diagnostykę jak i leczenie zwiększając szanse pacjentów na przeżycie i całkowity powrót do zdrowia.

Rezultaty projektu.

Rezultatem projektu będzie liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – wzrost o 150 rocznie.

Zakres projektu obejmuje:

– przebudowę Oddziału Urologicznego

– zakup sprzętu i wyposażenia na Oddział Urologiczny (część zakupionego sprzętu będzie wykorzystywana również w Poradni Urologicznej),

– zakup sprzętu dedykowanego do leczenia nowotworów urologicznych na Blok Operacyjny;

– zakup sprzętu do Zakładu Patomorfologii – Pracowni Histopatologicznej niezbędnego do pobierania, badania i oceny materiału pobranego od pacjentów onkologicznych;

– działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynku.

W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

Rozwiązanie energooszczędne.

Projekt zakłada przebudowę Oddziału Urologicznego w tym roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonanie zamurowań oraz nadproży, ścian działowych, wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla poszczególnych pomieszczeń, modernizację systemu ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz prace wykończeniowe. W projekcie uwzględniono wymianę oświetlenia na LED oraz wymianę instalacji CO i grzejników na Oddziale Urologicznym.

Dostosowanie Bloku Operacyjnego.

Zakup sprzętu na Blok Operacyjny dedykowanego chorobom nowotworowym. Projekt pozwoli na zwiększenie oferty oddziału o zabiegi małoinwazyjne z zakresu urologii. W przypadku zabiegów operacyjnych, w których możliwe jest zastosowanie metody operacyjnej innej niż klasyczna, pacjent będzie mógł wybrać zabieg małoinwazyjny. Wprowadzenie nowej metody operacyjnej przełoży się na zwiększenie ilości zabiegów.

Wsparcie pracowni diagnostycznych.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt do pracowni diagnostyki urologicznej. Projekt zakłada również doposażenie Pracowni Histopatologicznej (wynika z faktu determinanty czasowej w zakresie rozpoznawania pobranych wycinków). Zakupione sprzęty umożliwią podniesienie jakości i dostępności diagnostyki. Planowane działania są uzasadnione z uwagi na rosnący popyt na świadczenie z zakresu leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego. Rodzaje sprzętu jak i jego parametry dobrane w sposób adekwatny do realizowanych przez Oddział świadczeń.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt umożliwi realizację wielu innowacyjnych działań, które dotychczas ze względu na przestarzały sprzęt były niemożliwe do wykonania.

W ramach projektu Beneficjent planuje zakup następującego sprzętu medycznego:

   • Nóż harmoniczny – 1 szt.

   • Pełny zestaw narzędzi do laparoskopii – 1 szt.

   • Zestaw 2D z 4K do laparoskopii – źródło światła + kamera – 1 szt.

   • Stół operacyjny dostosowany do laparoskopii urologicznej do zabiegów na nerce (wygięcie) – 1 szt.

   • Zestaw haków automatycznych – 1 szt.

   • Przenośne źródło światła na czoło – 2 szt.

   • USG z opcją wykonywania USG śródoperacyjnego – 1 szt.

   • Ureteroskop giętki – 2 szt.

   • Ureteroskop sztywny – 1 szt.

   • Cystoskop – 5 szt.

   • Resektoskop monopolarny – 4 szt.

   • Resektoskop bipolarny – 2 szt.

   • Laser 250 Wat do waporyzacji drobnych guzków pęcherza moczowego – 1 szt.

   • Źródło światła z NBI z kamerą Full HD – 1 szt.

   • Stół urologiczny endoskopowy przystosowany do zabiegów na dolnych i górnych drogach moczowych pod ramieniem C – 1 szt.

   • Uretrotom – 2 szt.

   • RTG z ramieniem „C” z ochroną radiologiczną – 1 szt.

   • Cystoskop giętki – 3 szt.

   • Kamera Full HD z źródłem światła i monitorem- 1 szt.

   • USG z opcją nakładania obrazu MRI – 1 szt.

   • Cystoskop giętki – 2 szt.

   • Aparat do badań urodynamicznych – 1 szt.

   • Diatermia – 1 szt.

   • Kardiomonitor – 6 szt.

   • Pompa infuzyjna 1 strzykawkowa – 8 szt.

   • Defibrylator – 1 szt.

   • Aparat EKG – 1 szt.

   • Stojak na fartuchy RTG – 2 szt.

   • Płuczka – dezynfektor – 1 szt.

   • Przepływowy plazmowy oczyszczacz powietrza – 2 szt.

   • Sterylizator parowy nieprzelotowy z wózkami -1 szt.

   • Sterylizator plazmowy – 1 szt.

   • Myjnia do narzędzi – przelotowa z wózkami – 1 szt.

   • Wózek – szafa jezdna na jednostki sterylizacyjne – 2 szt.

   • Myjnia do butów operacyjnych – 1 szt.

   • Kolonoskop – 2 szt.

   • Gastroskop – 2 szt.

   • Szafa do przechowywania endoskopów (8 szt.) – 1 szt.

   • Myjnia endoskopowa na 2 stanowiska – 1 szt.

   • Stół do badań endoskopowych – 1 szt.

   • Szafka na drobny sprzęt endoskopowy z blatem (wózek opatrunkowo-zabiegowy) – 1 szt.

   • Aparat jezdny RTG – 1 szt.

   • Aparat do znieczulenia – 2 szt.

   • Stół do przyjmowania materiału z ekstrakcją i odciągiem do pochłaniania formaliny – 1 szt.

   • Dygestorium formalinowe w wyciągiem oparów formaliny i dodatkowym wyposażeniem usprawniającym pracę związaną z pobieraniem materiału tkankowego z kompletem noży do wykrawania materiału tkankowego – 1 szt.

   • Szafa wentylowana do przechowywania pojemników z materiałem tkankowym wypełnionych formaliną (szafa z ciągłą wentylacją) – 1 szt.

   • System do wykonywania badania śródoperacyjnego nieniszczący tkanki mrożonej – 1 szt.

   • Wielofunkcyjny hybrydowy procesor tkankowy – 1 szt.

   • Szafa modułowa archiwizacyjna do przechowywania preparatów (szkiełek) – 1 szt.

   • Szafa modułowa archiwizacyjna do przechowywania bloczków (kasetek) – 1 szt.

   • Mikrotom rotacyjny – 1 szt.

   • Cieplarka laboratoryjna – 2 szt.

   • Wanna preparacyjna – 3 szt.

   • Miniwirówka i łaźnia wodna do badań immunohistochemicznych – 1 szt.

   • Wirówka do badań cytologicznych – 1 szt.

   • Mikroskop – 2 szt.

   • Aparat USG – 1 szt.

   • Respirator transportowy – 1 szt.

   • Kolumny anestezjologiczne pacjenta – 2 szt.