Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest beneficjentem Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko, działanie 12.2 – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

W ramach POIS SPSK Nr 1 realizuje następujące projekty:
„Rozwój innowacyjnej chirurgii poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko ŚUM – etap II” o wartości 9 989 721,46 zł., na który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% oraz dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w wysokości 15%.

“Zakup aparatury obrazowej dla Szpitala Klinicznego nr 3 w Zabrzu w celu poprawy jakości lecznictwa wysokospecjalistycznego” o wartości 2.132.000,00 zł na który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% oraz dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w wysokości 15%.

Rozwój innowacyjnej chirurgii poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko ŚUM – etap II

Projekt „Rozwój innowacyjnej chirurgii poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko ŚUM – etap II” polega na wyposażeniu Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w nowoczesny sprzęt medyczny służący do diagnostyki, terapii, podtrzymywania i kontrolowania funkcji życiowych. W ramach projektu Blok Operacyjny zostanie również przeniesiony do nowo oddanego do użytku budynku.

Projekt przyczyni się w znacznym stopniu do realizacji celu priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja pozwoli na utrzymanie dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy. Pacjentami Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii będą wyłącznie osoby dorosłe, w większości aktywne zawodowo. Projekt pozwoli nie tylko zmniejszyć śmiertelność wśród tej grupy pacjentów, ale także zmniejszy liczbę powikłań w postaci niepełnosprawności oraz skróci czas rekonwalescencji. Wpłynie to na zmniejszenie liczby osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zmniejszenie absencji w pracy osób aktywnych zawodowo.

Dzięki realizacji Projektu możliwe jest zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Lekarze będą w stanie wykonać większą liczbę operacji w krótszym czasie, co pozwoli skrócić czas oczekiwania pacjenta na zabieg nawet o 2,25 tygodnia. Nowoczesny, wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny pozwoli również wyeliminować przestoje wywołane awariami starego, wyeksploatowanego sprzętu medycznego, a także umożliwi przeprowadzanie nowych, innowacyjnych zabiegów chirurgicznych. Poprawa jakości przeprowadzanych operacji możliwe będzie dzięki zmniejszeniu zakażeń i powikłań pooperacyjnych.

W ramach Projektu zakupionych zostało 238 szt. sprzętów medycznych, zostało utworzonych 40 nowych miejsc pracy, zwiększy się potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem, oraz ulegnie skróceniu o połowę

Kalendarium Projektu:

 • Listopad 2008 – ogłoszenie naboru do POIS 2007-2013 do Priorytetu XII
 • Styczeń 2009 – przygotowanie Studium wykonalności Projektu
 • Luty 2009 – złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu w CSIOZ
 • Sierpień 2009 – pozytywny wynik oceny merytorycznej I stopnia Projektu i uzyskanie statusu projektu podstawowego
 • Listopad 2009 – pozytywny wynik oceny merytorycznej II stopnia Projektu oraz przyznaniu dofinansowania w ramach POIS – Działanie 12.02
 • 30 marzec 2010 – podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu
 • 28 kwiecień 2010 – publikacja ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • 07 czerwiec 2010 – Otwarcie ofert
 • 07 lipiec 2010 – Podpisanie umowy z wykonawcą Zamówienia
 • Sierpień – listopad 2010 – Realizacja dostaw
 • 30 listopad 2010 – Odbiór końcowy i uruchomienie dostarczonego sprzętu i aparatury medycznej
 • 01 grudzień 2010 – Uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • 01 marzec 2011 – Uruchomienie Bloku Operacyjnego
 • Marzec 2011 – Rozliczenie Projektu

 

 

Zakup aparatury obrazowej dla Szpitala Klinicznego nr 3 w Zabrzu w celu poprawy jakości lecznictwa wysokospecjalistycznego.

W dniu 12 marca 2010 roku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 3 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (obecnie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) podpisał umowę o dofinansowanie projektu “Zakup aparatury obrazowej dla Szpitala Klinicznego nr 3 w Zabrzu w celu poprawy jakości lecznictwa wysokospecjalistycznego”.
Sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego aparatura, uruchomiona została w drugiej połowie 2010 roku.
Wartość uzyskanych środków wynosi 2.132.000,00 zł
W ramach projektu zakupione zostały:
1. Cyfrowy aparat RTG
2. Ultrasonograf wewnątrzoskrzelowy.
Nowy sprzęt w znaczący sposób poprawi i skróci proces diagnostyczny pacjentów.