Projekt RPSL.08.03.02-24-086D/17 pn. „Poprawa warunków pracy personelu zatrudnionego w szpitalu” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy”, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych personelu szpitala zatrudnionego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 514 272,80 zł.

Dofinansowanie przyznane Beneficjentowi wynosi 1 332 560,06 zł,
z czego 85% tj. 1 287 131,88 zł wynosi dofinansowanie ze środków europejskich. A 3% tj. 45 428,18 zł dotacja celowa z budżetu krajowego.
Wkład własny Beneficjenta wynosi 12% tj. 181 712,74 zł.

Grupą objęta wsparciem są: lekarze, pielęgniarki, salowe, personel administracyjny i techniczny szpitala – 784 osoby.

Działania przewidziane w projekcie:

– doposażenie w sprzęt / aparaturę / meble odciążające układ kostno-stawowy, mięśniowy oraz wzrokowy,

– szkolenia poszerzające wiedze nt. eliminacji występujących w pracy zagrożeń i czynników zdrowotnych oraz radzenia sobie ze stresem mających na celu pozostawienie pracowników w zatrudnialności.

Projekt realizowany w Subregionie Centralnym w okresie 01.09.2018 – 30.11.2019 r.

Doposażenie stanowisk pracy przewiduje zakup:

 • Krzesła do pobierania krwi wraz z taboretem – 9 szt.

 • Wózki inwalidzkie do przewozu chorych – 16 szt.

 • Podnośniki chorych – 2 szt.

 • Fartuchy RTG lekkie – 16 szt.

 • Wózki medyczne – 4 szt.

 • Wózek do rozwożenia jedzenia – 16 szt.

 • Ciśnieniomierz automatyczny na ramię – 19 szt.

 • Stoliki zabiegowe – 12 szt.

 • Torba reanimacyjna na kółkach – 1 szt.

 • Podest roboczy – 1 szt.

 • Drabina faraone lady lub równoważne – 3 szt.

 • Wózki platformowe – 2 szt.

 • Wózki do rozwożenia bielizny – 2 szt.

 • Maty częsciowe do przesuwu pacjenta – 12 szt.

 • Wózek opatrunkowy – 3 szt.

 • Podnośnik taśmowo-rolkowy pacjenta – 13 szt.

 • Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej – 6 szt.

 • Monitory – 350 szt.

 • Krzesła ergonomiczne do pracy z komputerem – 350 szt.

 • Biurka ergonomiczne umożliwiające dogodne ustawienie elementów wyposażenie stanowiska pracy – 250 szt.

 • Stanowisko do przewijania niemowląt – przewijak – 6 szt.

Przewidziano szkolenia w tematach:

 • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem

 • Przeprowadzenie szkolenia nt. „Ergonomia stanowiska pracy przy monitorze”