Dane niezbędne przy przyjęciu do szpitala lub poradni:

 1. nazwisko i imię
 2. nazwisko rodowe
 3. PESEL
 4. NIP – dla osób, które mają nadany
 5. seria i nr dowodu osobistego lub paszportu – dla osób, które nie mają nadanego nr PESEL lub NIP
 6. data urodzenia
 7. płeć
 8. stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę
 9. adres zamieszkania

Osoby należące do Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przy przyjęciu do szpitala lub poradni powinny przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie posiadają to inny dokument potwierdzający ubezpieczenie: w przypadku emerytów lub rencistów – odcinek przekazu lub wyciąg potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, osoby pracujące – legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątką z zakładu pracy potwierdzającą zatrudnienie (ostatnia pieczątka jest ważna przez 1 miesiąc). Osoby z innych Oddziałów NFZ przedstawiają dokumenty potwierdzające ubezpieczenie.

Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego lub wizyty w poradni na podstawie ważnego skierowania lekarza.

Przyjęcia nagłe:

 1. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie (hospitalizację).

 2. Osoba przyjęta na leczenie w trybie nagłym powinna przedstawić dowód uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w czasie pobytu w Szpitalu, a jeżeli przedstawienie w/w dowodu w tym czasie nie jest możliwe należy go przedstawić najpóźniej do 7 dni od daty wypisu (zakończenia hospitalizacji).

 3. W przypadku nie przedstawienia dowodu uprawniającego do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w terminie, o którym mowa w pkt. 2 lub, gdy osoba nie ma opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres dłuższy niż miesiąc kosztami leczenia (hospitalizacji) zostanie obciążona osoba, której udzielono świadczenia (hospitalizacji).

 4. Świadczenia zdrowotne:

  • związane z ciążą, porodem i połogiem,

  • dzieciom do ukończenia 18 roku życia są udzielane bezpłatnie niezależnie od uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.